Ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku pro JŘ 2016

I. Všeobecné informace a podmínky stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku

I.1. Všechny parametry systému stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku musí být v souladu se zásadami věcného usměrňování cen, stanovenými v platném výměru MF ČR.

I.2. V ceně za použití dráhy pro jízdu vlaku jsou v rozsahu věcného usměrnění kalkulovány náklady spojené s:

 • jízdou vlaku po traťových a staničních kolejích v rozsahu přidělené kapacity dráhy včetně nákladů na zabezpečení těchto jízd provozovaným zabezpečovacím zařízením a za umožnění použití zařízení pro distribuci elektrické trakční energie, odebírané hnacími vozidly závislé trakce (náklady na spotřebu trakční elektrické energie výši ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku neovlivňují),
 • organizací drážní dopravy včetně operativního řízení,
 • telekomunikačním spojením zaměstnanců provozovatele dráhy s obsluhou vlaku dopravce,
 • příjmem a poskytováním informací provozovatelem dráhy dopravcům při zajišťování jízdy vlaku,
 • zveřejněním předpisů, pokynů a pomůcek pro činnost dopravců dle smlouvy o provozování drážní dopravy (pouze datová, nikoliv tištěná forma).

I.3. Jízdou vlaku se pro účely stanovení ceny za použití dráhy rozumí i jízda jednotlivého kolejového vozidla, včetně speciálního hnacího vozidla, pokud je organizována jako jízda vlaku ve smyslu dopravních předpisů.

I.4. Parametry a aplikační podmínky systému stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku jsou závazné pro provozovatele dráhy (dále jen SŽDC) a pro všechny provozovatele drážní dopravy na železniční síti ve vlastnictví České republiky (dále jen dopravci).

I.5. Cenami se v kontextu této přílohy „C“ rozumějí ceny bez DPH.

II. Základní ceny a kalkulační vzorec

II.1 Základní cenou se rozumí cena vypočtená podle kalkulačního vzorce s použitím jednotkových cen, stanovených pro vlaky osobní dopravy (čl. IV.) nebo pro vlaky nákladní dopravy (čl. V.).

II.2 K výpočtu základní ceny slouží následující kalkulační vzorec:

 

CZ = C1+ C2               [Kč]

kde:     CZ [Kč] je celková základní cena za použití dráhy pro jízdu vlaku

            C1 [Kč] je cena za použití dráhy pro jízdu vlaku v segmentu výkonů měřených ujetými vlakovými kilometry

            C2 [Kč] je cena za použití dráhy pro jízdu vlaku v segmentu výkonů měřených hrubými vlakovými kilometry

C1 = S1E x LE + S1C x LC + S1R x LR             [Kč]

kde:     S1 [Kč] je cena za 1 km jízdy vlaku (vlkm) po trati kategorie E, C nebo R. Ceny S1 pro vlaky osobní dopravy jsou stanoveny v čl. IV.   Ceny S1 pro vlaky nákladní dopravy jsou stanoveny v čl. V.

LE, LC, LR je vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati kategorie E,C nebo R

C2 = S2E x Q x LE + S2C x Q x LC + S2R x Q x LR                [Kč]

kde:     S2 [Kč]  je cena za 1000 hrubých tunových kilometrů (hrtkm) převezených po trati kategorie E, C nebo R.  Ceny S2 pro vlaky osobní dopravy jsou stanoveny v čl. IV. Ceny S2 pro vlaky nákladní dopravy jsou stanoveny v čl. V. Pro vlaky osobní i nákladní dopravy jsou stanoveny ceny S2, diferencované s ohledem na množství emisí, produkovaných spalovacími motory hnacích vozidel nezávislé trakce jedoucích po elektrifikovaných úsecích tratí (podrobněji v čl. III.4, IV. a V.).

Q [tis. hrubých tun ] je 1 tisícina hrubé hmotnosti vlaku v tunách. Hmotností vlaku se rozumí součet hmotností všech vozidel vlaku včetně hmotnosti cestujících nebo nákladu. Nositelem informace o hmotnosti vlaku pro výpočet základní ceny jsou prvky souboru provozních informačních systémů (SPIS). Cena C2 se vypočítá zvlášť pro každý traťový úsek, projetý daným vlakem po změně jeho hmotnosti (přivěšení nebo odvěšení vozidel, změna charakteru vlaku osobní dopravy z kategorie obsazený cestujícími na kategorii soupravový nebo naopak). Zdrojem informace o hmotnosti jednotlivého vozidla je registr vozidel REVOZ, pokud data některého drážního vozidla dosud nebyla do REVOZ doplněna, stanoví se hmotnost prázdného vozidla a nákladu nebo přepravovaných cestujících z jiných odpovídajících zdrojů (technické pasporty, nákladní listy, počet míst k sezení x 0,08 aj.) se zaokrouhlením na celé tuny nahoru.

LE, LC, LR je vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati kategorie E,C nebo R

III. Provozní a technické podmínky, ovlivňující výpočet základních cen

III.1 Režim vykazování realizovaných výkonů které jsou dosazovány do kalkulačního vzorce (vlkm a hrtkm), je stanoven smlouvou o provozování drážní dopravy, uzavřenou mezi SŽDC a každým dopravcem před jeho vstupem na dráhu.

III.2. Cena za použití dráhy pro jízdu vlaku je vždy stanovena podle jeho skutečného složení, zjištěného ze zdrojů dat určených režimem podle čl. III.1 nebo kontrolou vlaku, provedenou SŽDC.

III.3 Pro výpočet základních cen se délka trati projetá daným vlakem (LE, LC, LR) stanoví s použitím údajů o délce a kategorii úseků (hran), které jsou uvedeny v aplikaci DYPOD. Aplikace je dopravcům dostupná na portálu Provozování dráhy (http://provoz.szdc.cz/dypod). Délky hran jsou stanoveny v kilometrech se zaokrouhlením na 1 desetinné místo. Pro výpočet základních cen za použití dráhy pro jízdu vlaku je rozhodující skutečná vlakem projetá trasa, s výjimkou případů, kdy je vlak veden odklonem z důvodu výluky. Při vedení vlaku odklonem se pro výpočet ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku použije původně přidělená trasa. Výjimky se netýkají výluk způsobených odstraňováním následků živelných událostí, nehod nebo přerušení dodávek elektrické energie z veřejné přenosové sítě do technických zařízení SŽDC.

III.4 Výpočet základních cen za použití dráhy pro jízdu vlaku bere v případě elektrifikovaných traťových úseků v úvahu zařazení hnacích vozidel nezávislé trakce do vlaku. Je-li na elektrifikovaném úseku trati do vlaku zařazeno nejméně jedno činné hnací vozidlo nezávislé trakce, jehož spalovací motor nesplňuje předepsané emisní limity, použije se při výpočtu základní ceny diferencovaná hodnota ceny S2Ee, S2Ce nebo S2Re. Skutečnost, zda konkrétní hnací vozidlo, eventuálně řada hnacího vozidla splňuje nebo nesplňuje emisní limity, je uvedena na kartě hnacího vozidla (řady) v REVOZ. Cenová diferenciace je u každého vlaku vždy prováděna ve vztahu ke skutečné délce pojížděných elektrifikovaných a neelektrifikovaných úseků. Cenová diferenciace se neprovádí u vozidel nezávislé trakce se spalovacími motory splňujícími emisní limity a u všech speciálních hnacích vozidel (traťová mechanizace, motorové vozy pro prohlídky a údržbu pevných trakčních zařízení a vozidla pro měření železniční infrastruktury vybavená vlastním spalovacím motorem). Při jízdě vlaku, který je z důvodu výluky neplánovaně veden po elektrifikovaném úseku a v případě napěťové výluky, kdy je hnací vozidlo závislé trakce nahrazeno vozidlem nezávislé trakce, se cenová diferenciace neprovádí.

III.5 Vlaky osobní dopravy

Vlakem osobní dopravy se pro účely stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku rozumí vlak, který vyhovuje následujícím podmínkám:

 1. byl v úseku trati, za jehož použití je cena kalkulována, určen výhradně k přepravě osob, zavazadel a jízdních kol,
 2. byl v úseku trati, za jehož použití je cena kalkulována, složen výhradně z hnacích a tažených vozidel, souvisejících s přepravou osob a zavazadel včetně jízdních kol. Do vlaku, s cenou za použití dráhy pro jízdu vlaku osobní dopravy nesmí být zařazeno nečinné hnací vozidlo (s výjimkou elektrifikovaných úseků s napěťovou výlukou, kde na vlaku zůstávají původní hnací vozidla závislé trakce), speciální hnací vozidlo, tažené vozidlo pro přepravu věcí a živých zvířat (s výjimkou historických vlaků parní trakce, kde je přípustné zařazení nejvýše jednoho vozu s uhlím a jednoho vozu s vodou pro napájení lokomotivního kotle), vozidlo, na němž za jízdy vlaku probíhají zkoušky a měření nebo správkové vozidlo (s výjimkou vozidel, k jejichž poruše došlo v průběhu jízdy vlaku, na němž se nacházejí – SŽDC je ve sporných případech oprávněna na dopravci požadovat, aby vznik tohoto stavu v průběhu jízdy doložil). Pokud je k vlaku osobní dopravy na žádost SŽDC přivěšeno vozidlo, sloužící k měření infrastruktury, druh dopravy (osobní) se nemění a pro účel výpočtu ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku se hmotnost tohoto vozidla odečte od celkové hmotnosti vlaku (aplikaci tohoto kroku musí dopravce iniciovat v rámci odsouhlasení měsíčního výstupu IS KAPO),

Pro účely stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku se za vlak osobní dopravy považuje také soupravový vlak jedoucí do maximální vzdálenosti 70 km v některé z níže uvedených variant:

 • mezi konečnou stanicí vlaku osobní dopravy po výstupu cestujících a výchozí stanicí následujícího vlaku před nástupem cestujících,
 • z konečné stanice vlaku osobní dopravy po výstupu cestujících na místo provozního ošetření,
 • z konečné stanice vlaku osobní dopravy po výstupu cestujících na místo odstavení soupravy,
 • z místa provozního ošetření soupravy do výchozí stanice vlaku osobní dopravy před nástupem cestujících,
 • z místa odstavení soupravy do výchozí stanice vlaku osobní dopravy před nástupem cestujících.

Výchozí a konečná stanice soupravového vlaku jsou stanoveny datovým jízdním řádem vlaku.

Pokud soupravový vlak nevyhověl podmínkám uvedeným v bodu b), není pro účely stanovení ceny za použití dráhy pro jeho jízdu rozhodující případná skutečnost, že byl v souboru informačních systémů SPIS evidován pod druhovým označením soupravový vlak (Sv).

III.6 Vlaky nákladní dopravy

Z hlediska stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku jsou všechny vlaky v úsecích trati, kde nevyhověly kritériím vlaku osobní dopravy podle čl. III.5 považovány za vlaky nákladní dopravy.

IV. Základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku osobní dopravy

Druh ceny

Jednotka výkonu

Cena v Kč
za jednotku výkonu

S1E

vlkm

7,81

S1C

vlkm

6,49

S1R

vlkm

5,50

S2E

1 000 hrtkm

44,77

S2Ee

1 000 hrtkm

48,13

S2C

1 000 hrtkm

35,59

S2Ce

1 000 hrtkm

38,26

S2R

1 000 hrtkm

30,16

S2Re

1 000 hrtkm

32,42

 

V. Základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku nákladní dopravy

Druh ceny

Jednotka výkonu

Cena v Kč
za jednotku výkonu

S1E

vlkm

36,10

S1C

vlkm

35,33

S1R

vlkm

33,19

S2E

1 000 hrtkm

49,23

S2Ee

1 000 hrtkm

52,92

S2C

1 000 hrtkm

43,88

S2Ce

1 000 hrtkm

47,17

S2R

1 000 hrtkm

33,60

S2Re

1 000 hrtkm

36,12

 

 

VI. Nabídkové ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku

VI.1. Za účelem podpory rozvoje vybraných segmentů trhu v železniční dopravě vyhlašuje SŽDC nabídkové ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku, které jsou při dodržení vyhlášených podmínek dostupné rovným a nediskriminačním způsobem všem dopravcům na železniční infrastruktuře ve vlastnictví České republiky.

VI.2. Pravidla pro zadávání vstupních dat vlaku, potřebných k tomu, aby mu byla v informačním systému IS KAPO přiřazena příslušná nabídková cena, jsou obsažena ve směrnici Is 10 (Směrnice SŽDC pro užívání informačních systémů provozovatele dráhy - SPIS).

VI.3. Nabídková cena za použití dráhy pro jízdu vlaku přiznaná dopravci nesmí být převedena na jiného dopravce.

VI.4. Pokud je to z hlediska evidence výkonů a kontroly jejich realizace nutné (např. je-li přechodně nemožné zpracování dat o vlaku v některé z úloh souboru provozních informačních systémů - SPIS), SŽDC stanovuje dopravcům podmínky pro oddělené vykazování výkonů, pro které mají být použity nabídkové ceny. Tyto podmínky jsou buď zakotveny ve smlouvě o provozování drážní dopravy, nebo (zpravidla u nabídkových cen jednorázového charakteru) určeny v rámci rozhodnutí o jejich přiznání. V případě nedodržení podmínek, včetně nedodání stanovených výkazů ve stanoveném termínu, si SŽDC vyhrazuje právo stanovit pro vlak osobní dopravy ceny podle čl. IV. nebo vlak nákladní dopravy podle čl. V.

VI.5. Pokud dopravce nejdéle při odsouhlasení měsíčního pracovního dodacího listu vygenerovaného informačním systémem IS KAPO nebo v termínu stanoveném SŽDC v rámci zavedení webové aplikace IS KAPO neuvede na správnou míru data vedoucí k neoprávněnému použití nabídkové ceny pro daný vlak, vyhrazuje si SŽDC právo pozastavit platnost přiznané nabídkové ceny nebo ji dopravci zcela odebrat. Dopravce bude o tomto rozhodnutí písemně informován nejpozději 5 dnů před začátkem kalendářního měsíce, v němž k odebrání dochází. Odvolání dopravce proti tomuto kroku nemá odkladný účinek.

VI.6 Nabídkové ceny za použití dráhy pro jízdu daného vlaku nelze kombinovat nebo spojovat. Pro žádný vlak nesmí být použita více než jedna nabídková cena.

VI.7. Nabídková cena „G“ pro vlaky nákladní dopravy k podpoře nově získaných přeprav

 • Nabídková cena „G“ bude za níže uvedených podmínek použita pro pravidelné vlaky nákladní dopravy, složené výhradně z vozů se zásilkami zboží, které nebyly po dráze ve vlastnictví ČR v dané relaci převáženy nejméně po dobu posledních 12 měsíců žádným z dopravců. Platnost nabídkové ceny je 12 měsíců ode dne jejího přiznání a nemůže být dále prodlužována.
 • Nabídková cena „G“ se pro konkrétní obchodní případ dopravci přizná na základě jeho písemné žádosti, doručené odboru smluvních vztahů SŽDC nejpozději 45 dnů před termínem předložení žádosti o zapracování tras pravidelných vlaků do ročního jízdního řádu nebo jeho změny. SŽDC posoudí oprávněnost žádosti a ve lhůtě 20 dnů rozhodne, zda žádost splňuje stanovená kritéria. V kladném případě vyrozumí dopravce o přidělení čísla obchodního případu pro evidenci výkonů v IS KAPO.
 • Dopravce v žádosti uvede:
 1. výchozí stanici vlaků na síti SŽDC (nebo vstupní pohraniční bod) a stanici určení (nebo výstupní pohraniční bod),
 2. druh přepravovaného zboží,
 3. předpokládanou četnost jízd vlaků po dobu platnosti nabídkové ceny „G“. V rámci jednoho obchodního případu bude nabídková cena „G“ poprvé použita pro vlak, jehož jízdou bude dosaženo součtu hrubých hmotností převezených vlaků 2000 tun.  Předchozí vlaky budou evidovány pouze statisticky a budou pro ně použity základní ceny.
 4. skutečnosti potvrzující, že jde o nově získanou přepravu (může jít např. o podpůrné stanovisko přepravce, o sdělení, že nakládkovým nebo vykládkovým místem je železniční vlečka, která nebyla nejméně 12 měsíců obsluhována apod.)
 •  SŽDC si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost žádosti o přiznání nabídkové ceny „G“ v souladu s vlastními dostupnými informacemi (zejména statistika jízd vlaků v požadované relaci), rozhodnout o přiznání nabídkové ceny a stanovit pravidla oddělené evidence jízd vlaků v rámci daného obchodního případu.
 • Použití nabídkové ceny „G“ je podmíněno pořízením složení vlaku v IS COMPOST.

Nabídková cena „G“ se nevztahuje na návoz nebo zpětnou přepravu prázdných vozů. Nabídková cena „G“ činí 85% ze základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku nákladní dopravy.

 • Seznam vlaků s nabídkovou cenou „G“ bude mezi SŽDC a dopravcem projednán v rámci zpracování ročního jízdního řádu, případně jeho změn. Čísla přidělená těmto vlakům nesmí být použita pro jiné vlaky.

VI.8. Nabídková cena „J“ pro vlaky nákladní dopravy, dopravující jednotlivé vozové zásilky

 • Nabídková cena „J“ bude použita pro:
 • manipulační a vlečkové vlaky podle projednaného seznamu, zapracované v ročním jízdním řádu nebo jeho pravidelných změnách,
 • vnitrostátní relační vlaky podle projednaného seznamu, zapracované v ročním jízdním řádu nebo jeho pravidelných změnách,
 • mezinárodní relační vlaky podle projednaného seznamu, zapracované v ročním jízdním řádu nebo jeho pravidelných změnách,
 • Použití nabídkové ceny „J“ je podmíněno pořízením složení vlaku v IS COMPOST.
 • Nabídková cena „J“ činí 20% ze základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku nákladní dopravy.
 • Seznam vlaků s nabídkovou cenou „J“ bude mezi SŽDC a dopravcem projednán v rámci zpracování ročního jízdního řádu, případně jeho změn. Čísla přidělená těmto vlakům nesmí být použita pro jiné vlaky.

VI.9. Nabídková cena „K“ pro nákladní vlaky kombinované dopravy

 • Nabídková cena „K“ bude použita pro vlaky nákladní dopravy, dopravující výhradně vozy pro přepravní jednotky kombinované dopravy (ložené těmito jednotkami nebo prázdné). Vlaky musí být vedeny bez přepracování, tudíž bez změny zátěže mezi dvěma terminály kombinované dopravy nebo mezi dvěma pohraničními přechodovými stanicemi nebo mezi terminálem a pohraniční přechodovou stanicí. Za terminály kombinované dopravy se pro tento případ považují také předávací místa vleček.
 • U vlaků, které budou obsahovat i jiné druhy vozů, než je výše uvedeno, budou použity základní ceny.
 • Použití nabídkové ceny „K“ je podmíněno pořízením složení vlaku v IS COMPOST.
 • Seznam pravidelných vlaků s nabídkovou cenou „K“ bude mezi SŽDC a dopravcem projednán v rámci zpracování ročního jízdního řádu, případně jeho změn. Čísla přidělená těmto vlakům nesmí být použita pro vlaky, jejichž složení a účel vylučuje aplikaci nabídkové ceny „K“. Při objednávání vlaku ad hoc, kterému má být přiznána nabídková cena „K“, musí dopravce v informačním systému ISOŘ KADR tento požadavek zadat na kartě „Parametry trasy vlaku, oddíl Další údaje/Nabídková cena“.
 • Vlaky kombinované dopravy, které budou ve své trase mezi výše uvedenými dopravními body odstaveny bez zavinění SŽDC, budou použity základní ceny.
 • Nabídková cena „K“ činí 55% ze základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku nákladní dopravy.

VI.10. Jednorázová nabídková cena „C“ pro vlaky spojené s charitativními akcemi

 • Nabídková cena „C“ bude použita pro vlaky neveřejné osobní dopravy „ad hoc“, které jsou spojeny s neziskovými charitativními akcemi.
 • Žádost o přiznání jednorázové nabídkové ceny „C“ dopravce uplatní u odboru smluvních vztahů SŽDC písemně nebo elektronickou poštou na adresu poplatky@szdc.cz  tak, aby došla nejpozději 15 dnů před zamýšleným začátkem akce. Žádost musí obsahovat údaje o datu, názvu a pořadateli akce, seznam všech vlaků, pro něž je sleva požadována (datum jízdy, traťový úsek, druh vlaku, hnací a tažená vozidla) a potvrzení třetí strany - objednavatele vlaku o charitativním účelu jízdy. Jednorázovou nabídkovou cenu „C“ lze poskytnout i pro návoz a odvoz souprav, jejichž parametry vyhovují podmínkám uvedeným v čl. III.5. pro soupravové vlaky.
 • Vyhoví-li žádost všem stanoveným podmínkám a je-li výše uvedeným způsobem doložena, odbor smluvních vztahů SŽDC sdělí dopravci elektronickou poštou, že mu nabídková cena byla přiznána a přidělí mu číslo obchodního případu, které dopravce použije při objednávce kapacity dráhy v informačním systému ISOŘ KADR. Veškerá evidence o vlacích s nabídkovou cenou „C“ v souboru provozních informačních systémů (SPIS) je vedena pod přiděleným číslem obchodního případu.
 • Nabídková cena „C“ činí 25% ze základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku osobní dopravy.
 • Při objednávání vlaku ad hoc, kterému má být přiznána nabídková cena „C“, musí dopravce v informačním systému ISOŘ KADR tento požadavek zadat na kartě „Parametry trasy vlaku, oddíl Další údaje/Nabídková cena“. Na stejné kartě doplní do rubriky „Obchodní případ“ přidělené evidenční číslo obchodního případu.

IV.11. Jednorázová nabídková cena „N“ za použití dráhy pro jízdu zvláštních nostalgických vlaků

Cena je určena k podpoře jízd, které jsou spojeny s:

 • oslavami výročí zahájení provozu na jednotlivých tratích (pouze výročí dělitelná 10 nebo 25),
 • oslavami Dne železnice,
 • každoročním zahájením a ukončením hlavní sezóny ve stálé muzejní expozici železniční dopravy a techniky.

Jiné nostalgické jízdy, neveřejné i veřejné, nezakládají oprávnění dopravce požádat o tento druh nabídkové ceny.

Podmínky pro přiznání nabídkové ceny „N“:

 • Za nostalgický se považuje zvláštní vlak, v němž je zařazeno činné historické hnací vozidlo (pro účely posouzení žádosti o přiznání nabídkové ceny jsou za historické hnací vozidlo považována všechna hnací vozidla parní trakce a ostatní hnací vozidla vyrobená před r.1968).
 • Jízdní řád zvláštního nostalgického vlaku veřejné osobní dopravy bude zveřejněn v termínu stanoveném zákonem o dráhách a dopravce neučiní žádná opatření, jimiž by zpochybnil veřejný charakter vlaku (např. vyhrazení vlaku pro přepravu klientů cestovních kanceláří).
 • U zvláštních nostalgických vlaků neveřejné osobní dopravy (protokolární vlaky, vlaky na objednávku cestovních kanceláří apod.) budou na obvyklých veřejnosti dostupných místech včas umístěny informace se základními časovými údaji o jízdě vlaku a dopravce neučiní žádná opatření, jimiž by pro veřejnost omezil vnější prohlídku a fotografování vlaku z míst, kam je za běžných okolností vstup veřejnosti dovolen.
 • U zvláštních nostalgických vlaků nákladní dopravy, určených k prezentaci historických vozidel budou na obvyklých veřejnosti dostupných místech včas umístěny informace se základními časovými údaji o jízdě vlaku a dopravce neučiní žádná opatření, jimiž by pro veřejnost omezil vnější prohlídku a fotografování vlaku z míst, kam je za běžných okolností vstup veřejnosti dovolen.
 • Nabídková cena „N“ se poskytuje také na návoz a odvoz souprav zvláštních nostalgických vlaků vyhovujících podmínkám soupravových vlaků osobní dopravy podle čl. III.5.
 • Nabídková cena „N“ činí 50% ze základní ceny podle čl. IV (vlaky osobní dopravy) nebo V (vlaky nákladní dopravy).
 • Při objednávání vlaku ad hoc kterému má být přiznána nabídková cena „N“, musí dopravce v informačním systému ISOŘ KADR tento požadavek zadat na kartě „Parametry trasy vlaku, oddíl Další údaje/Nabídková cena“. Na stejné kartě doplní do rubriky „Obchodní případ“ přidělené evidenční číslo obchodního případu.

 

VII. Cena za použití dráhy pro jízdu nestandardních vlaků

 • Z hlediska stanovení ceny použití dráhy jízdou vlaku jsou za nestandardní považovány vlaky vedené pro zkoušky drážních vozidel při rychlosti vyšší, než je nejvyšší dovolená rychlost na příslušném úseku trati nebo s hmotností na nápravu vyšší, než je pro příslušný úsek trati stanovena nebo pokud zkouška vyžaduje speciální dopravní opatření. Z hlediska stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku jsou za nestandardní považovány též vlaky s nestandardními parametry (např. s rychlosti vyšší, než je nejvyšší dovolená rychlost na příslušném úseku trati, s hmotností na nápravu vyšší, než je pro příslušný úsek trati stanovena, apod.) nebo případy, kdy jízda vlaku vyžaduje zvláštní dopravní opatření či nestandardní činnosti (např. mimořádné přeměření nebo kontrolu tratě, střežení přejezdů, apod.).
 • Za použití dráhy pro jízdu nestandardního vlaku bude dopravci účtována cena podle níže uvedené tabulky. Cena se použije pouze pro úsek, kde je vlak považovaný za nestandardní.

Druh ceny

Jednotka výkonu

Cena v Kč
za jednotku výkonu

S1E

vlkm

72,20

S1C

vlkm

70,66

S1R

vlkm

66,38

S2E

1 000 hrtkm

98,46

S2Ee

1 000 hrtkm

98,46

S2C

1 000 hrtkm

87,76

S2Ce

1 000 hrtkm

87,76

S2R

1 000 hrtkm

67,20

S2Re

1 000 hrtkm

67,20

 

 

VIII. Ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku v rámci čerpání rezervní kapacity pro výkony spojené se zajišťováním provozuschopnosti dráhy

VIII.1. Přidělení rezervní kapacity a vlastní použití dráhy dráhy celostátní a drah regionálních pro jízdu vlaků přímo zajišťující provedení diagnostiky, měření a údržby železniční infrastruktury v rámci akcí hrazených z prostředků na zabezpečení provozuschopnosti dráhy nebude účtováno dopravci, který uvedené výkony stanoveným způsobem vykáže v souboru provozních informačních systémů (SPIS) a v samostatném výkazu s platným číslem případu.

VIII.2. Dopravce, který má v úmyslu uvedené výkony realizovat, požádá písemně, nejdéle 10 dnů před jejich započetím odbor smluvních vztahů SŽDC o přidělení čísla případu a sdělení podmínek pro oddělené vykazování těchto výkonů. Číslo případu je platné od data přidělení do konce kalendářního roku.

VIII.3.Dopravce je povinen opatřit si potvrzení zhotovitele nebo místně příslušného orgánu správce infrastruktury o financování akce z prostředků jeho hlavní činnosti. Na akce související s rozvojem a modernizací infrastruktury hrazené z investičních prostředků se možnost odpočtu výkonů nevztahuje.

VIII.4. Skutečné parametry vlaku a ujetá trasa musí být v souladu s místem a účelem akce spojené se zajišťováním provozuschopnosti.

VIII.5 Vyhoví-li výkony vlakové dopravy podmínkám v čl. VIII.1, budou odečteny z celkového objemu výkonů vstupujících po ukončení každého kalendářního měsíce do algoritmu pro výpočet cen za použití dráhy pro jízdu vlaku.

VIII.6 Splnění podmínek v čl. VIII.1 rovněž zakládá oprávněný nárok dopravce na použití ceny za přidělení rezervní kapacity dráhy podle kapitoly 6.3.1 písm. h) tohoto Prohlášení o dráze.

VIII.7. Oprávnění k aplikaci odpočtu výkonů a číslo případu přidělené dopravci na jeho žádost nemohou být převedeny na jiného dopravce.