Novinky
11. 9. 2018 8:26:16

Vážení dopravci,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), předkládá k případným připomínkám návrh Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy (dále jen „Pokyn“) v souladu s ustanoveními § 22 odst. 3 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh pokynu stanovuje podmínky pro generování a přidělování šifrovacích klíčů potřebných pro provoz na tratích s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS úrovně 2. Pro tento účel provozuje SŽDC off-line centrum správy klíčů (dále jen KMC SŽDC), které odpovídá specifikacím TSI CCS (Subset-114 – KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS a Subset-038 – Off-line Key Management FIS). Vzhledem k architektuře systému a očekávanému počtu radioblokových centrál (dále jen „RBC“) se předpokládá jedno KMC SŽDC pro všechny tratě provozované SŽDC.

Uvedený návrh pokynu naleznete zde.

Ing. Vladimír Říha

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty

Náměstek ředitele
Úsek automatizační a telekomunikační techniky

Malletova 2363/10, 190 00  PRAHA 9

tel.: 9722 28 738

mobil: +420 602 766 260

 

Bc. Zdeněk Bek
11. 9. 2018 7:46:32

Informace k připomínkovému řízení k návrhu předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS – 2. kolo

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky [dále jen O14] připravil po vypořádání připomínek z 1. kola připomínkového řízení návrh předpisu SŽDC Z8, díl IV (prozatímní) Evropský vlakový zabezpečovač ETCS pro 2. kolo připomínkového řízení. Vzhledem k omezeným zkušenostem s tímto systémem a k rozdílným funkcím mobilních částí ETCS je předpis označen jako prozatímní.

Návrh obsahuje několik vysvětlujících komentářů, které nebudou součástí předpisu.

Popis některých vlastností systému ETCS je uveden v poznámkách pod čarou nebo v samostatné příloze. V rámci připomínkového řízení může dojít k přesunu některých textů mezi nimi.

Pasáže týkající se funkcí, které se u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, zatím nepoužívají, budou nahrazeny jednoduchým textem, obdobně jako je tomu v článku 4.8.16, nadpisy zůstanou zachovány z důvodu číslování.

Na základě připomínek byl vytvořen návrh sloučeného ETCS písemného rozkazu, který na oboustranném tiskopisu obsahuje všechny ETCS písemné rozkazy. Tento tiskopis by byl používán strojvedoucími. U výpravčího by existovaly dva svazky ETCS sloučených písemných rozkazů, které umožňují průpis; každý svazek by obsahoval jednu stranu sloučeného ETCS písemného rozkazu pro strojvedoucí. Rozhodnutí, zda bude možné používat sloučený ETCS písemný rozkaz bude odvozeno na základě jednání mezinárodní skupiny řešící provozní pravidla pro ETCS. Jednání by mělo proběhnout v měsíci září 2018.

Podklady obsahují:

  • návrh znění předpisu
  • návrh znění předpisu s revizemi vyznačenými změnami vůči 1. kolu připomínkového řízení
  • návrh sloučeného ETCS písemného rozkazu
  • tabulku s vypořádáním připomínek z 1. kola připomínkového řízení
  • prázdnou tabulku pro záznam připomínek.

Podklady nejsou rozeslány běžnou poštou, v listinné podobě jsou uloženy u zpracovatele návrhu.

Případné připomínky k návrhu předpisu zpracujte do tabulky v excelu, poslední dvě písmena názvu souboru nahraďte zkratkou dopravce. V tabulce ve sloupci „OS/spol.“ uveďte zkratku dopravce, ve sloupci „zpracovatel“ jméno zaměstnance, který připomínku zpracoval (pro účely případné konzultace). Pokud k některému článku máte více připomínek, doplňte do tabulky další řádek se stejným (zkopírovaným) označením ve sloupci „ustanovení návrhu“ a každou připomínku uplatněte do samostatného řádku.

Tabulku v editovatelné podobě zašlete elektronicky na e-mailovou adresu gestora předpisu klega@szdc.cz a v kopii na kalac@szdc.cz, a to nejpozději 8. října 2018. Pokud do uvedeného termínu Vaše připomínky neobdržíme, budeme mít za to, že žádné nemáte.

Návrh předpisu naleznete zde.

Ing. Marcel Klega

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)

oddělení zabezpečovací techniky

Křižíkova 552/2, 186 00  PRAHA 8

Tel.: 972 741 240

Mobil: 725 144 183

Bc. Zdeněk Bek
6. 9. 2018 9:05:56

Vážení dopravci,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), připravila požadavky a doporučení na mobilní část ETCS pro provoz na infrastruktuře v její správě.

Základní požadavky jsou stanovené v dokumentech uvedených v nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii.

Požadavky a doporučení SŽDC na mobilní část ETCS pro provoz na infrastruktuře v její správě jsou k dispozici na portálu provozování dráhy ve složce ETCS. Součástí požadavků a doporučení jsou rovněž doporučené překlady některých pojmů a textových zpráv generovaných mobilní částí ETCS pro zobrazení na zobrazovací a ovládací jednotce mobilní části ETCS na stanovišti strojvedoucího.

Uvedené dokumenty naleznete zde.

Ing. Marcel Klega

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)

oddělení zabezpečovací techniky

Křižíkova 552/2, 186 00  PRAHA 8

Tel.: 972 741 240

Mobil: 725 144 183

 

 

Bc. Zdeněk Bek
31. 8. 2018 11:27:14

V žst. Ošelín na trati Plzeň - Cheb byl nainstalován tzv. krátký neutrální úsek oddělení fází, který při vypnutém trakčním odběru umožňuje průjezd bez výpadku hlavního vypínače a následných manipulací (restartování pomocných pohonů, řídicích jednotek atd.).  PPD upravuje podmínky průjezdu přes předmětný neutrální úsek s ohledem na odběr proudu, vzdálenosti a propojení činných sběračů na soupravě. Uvedený dokument naleznete zde.

Tomáš Krčma

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Odbor elektrotechniky a energetiky (O24)

Bc. Zdeněk Bek
30. 8. 2018 8:44:11

V období od 1.10. 2018 08:00 hodin do 2.10.2018 18:00 hodin bude ukončen rutijní provoz analogového radiového systému TRS v pásmu 450 MHz na tratích uvedených v přiloženém dokumentu č.j. 42654/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 17.8.2018. Uvedený dokument naleznete zde.

Ing. Marek Rosa

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Bc. Zdeněk Bek
28. 8. 2018 11:44:04

SŽDC s.o.vydává pokyn provozovatele dráhy který je určen pro provádění testů kompatibility palubních a traťových systémů ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R. Uvedený pokyn naleznete zde.

Ing. Martin Trögel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

 

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)

Oddělení zabezpečovací techniky

 

Bc. Zdeněk Bek
27. 8. 2018 14:25:49

S účinností od 3. září 2018 bude zrušeno trvalé místní řízení železniční stanice Břeclav a potažmo dálkové řízení výhybny Hrušky z Břeclavi. Železniční stanice Břeclav a výhybna Hrušky budou převedeny na CDP Přerov do řízené oblasti Lanžhot st. hr. – Břeclav – Brno-Horní Heršpice (mimo) / Brno jih (mimo) s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením.
Ing. Mgr. Aleš Černý

 

Bc. Zdeněk Bek
10. 8. 2018 8:53:03

V souladu s odst. 12, přílohy VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU zveřejňuje SŽDC s.o., ve složce: Výluky na tratích provozovaných SŽDC/Roční plán výluk, plán dočasných omezení kapacity dráhy na rok 2019. ÚPDI vede správní řízení u akcí delších než 24hod.

Josef Hájek
Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku
27. 4. 2018 10:08:58

Vážení dopravci,
pro informativní výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku byla vytvořena webová aplikace Kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku, která je dostupná na odkazu http://provoz.szdc.cz/kalkulacka/ a ve zjednodušené formě je funkční i na mobilních zařízeních.

Ing. Petr Šlachta