Prodej jízdních dokladů informace

Prodej jízdních dokladů je stranou SŽDC zajišťován na základě smluvního vztahu s dopravcem (smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení). Smlouva bude vždy obsahovat následující podmínky prodeje:

 •  jasné oddělení komerční činnosti od zajištění dopravních úkonů před příjezdem vlaku, tzn. uzavření výdejny jízdenek 5 minut před jeho pravidelným příjezdem,
 •  zjednodušení příslušné odborné zkoušky, kvalifikaci pro prodej jízdenek zabezpečit v rozsahu praktické způsobilosti,
 •  možnost odbavení cestujícího bez přirážky ze závažných provozních důvodů – platnost ústního oznámení vlakovému doprovodu,
 •  minimalizace sankcí za neobsazení směny.

Dopravce je povinen v místech prodeje vybavit na své náklady prodejní místo technickým zařízením pro výdej a tisk jízdenek. Případné připojení do internetové sítě zajistí SŽDC, a to na žádost dopravce a na jeho náklady.

Dále je dopravce povinen na své náklady provádět proškolení, přezkoušení a udržení odborné způsobilosti zaměstnanců SŽDC, kterou požaduje pro výkon uvedených činností.

Tento prodej je realizován za úplatu, která činí 6,5 % z dosažené tržby.

V rámci prodeje jízdních dokladů mohou být zajišťovány ještě tyto činnosti:

 •  prodej (nikoliv nabídka) jízdních dokladů v rámci akvizičních slev,
 •  ověřování a potvrzování žákovských a studentských průkazek (obecně průkazek),
 •  uplatňování slevových kupónů (vouchery, kompenzace a úvěry),
 •  přijímání a evidence přeprav osob s omezenou schopností orientace a pohybu.

Z prodeje jízdních dokladů jsou zásadně vyloučeny tyto činnosti:

 •  rezervace a předrezervace jízdních dokladů,
 •  žádosti a výdeje In Karet (obecně karet),
 •  prodej Kilometrické banky,
 •  reklamace (návratky jízdného),
 •  úhrady hlášenek (např. pokuty, přirážky),
 •  přijímání žádostí o odškodnění cestujících (při zpoždění vlaku, alternativní přeprava – taxi),
 •  přijímání a evidence přeprav skupin cestujících,
 •  prodej losů a reklamních předmětů,
 •  realizace plateb v cizích měnách.

Příloha:
Seznam lokalit, ve kterých SŽDC nabízí službu „Prodej jízdních dokladů“


Přílohy: